PhD Student

S.N.O Name Degree
1 Jaganade Tanashree Santosh Bio
2 Ramya G Bio
3 Nishtha Pandey Bio
4 Porukala Manisri Bio
5 Shruti S Jeurkar CNS
6 Shweta Kumari Bio
7 Arvind Bhaskar CNS
8 Rohit Modee BIo
9 Cyrin Neeraj CNS
10 Vijay Kumar Narsapuram Bio
11 Sri Lakshmi Bhavani Pagolu BIO
12 Pradeep Kumar Pal CNS
13 Soham Choudhuri CNS
14 Akansha Srivastava Bio
15 Rami B Bio